Upphandling Att tänka på vid upphandling av personlarm

Användning av personlarm blir allt vanligare i Sverige och särskilt har användningen inom myndigheter och kommunal verksamhet ökat de senaste åren. Vi på SRT vet att det ibland kan vara knepigt att upphandla tekniskt komplexa produkter såsom personlarm. Användarnas behov ska översättas till rätt tekniska krav. Likaså ska utvärderingen av inkommande anbud utformas så att det säkerställs att högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris köps in. Vi har därför utformat detta stöd till alla er som ska upphandla personlarm.

Förstå produkten

Vid upphandling av personlarm är det av yttersta vikt att du förstår produkten. Att förstå produkten innebär att du är införstådd med dess funktion och de olika teknologier som produkten använder sig av. Denna förståelse är viktig både så att en korrekt kravställning kan göras samt för att kunna utföra en rättvisande utvärdering av olika alternativ. Du finner mer information om personlarm här.

Förstå användaren

Ofta vid upphandlingar är det inte du som skriver upphandlingen som också ska använda personlarmet. Därför är det viktigt att du utför en korrekt behovsanalys utifrån den avsedda användarens behov. Vi på SRT och våra återförsäljare är experter på att utföra sådana analyser. Hör av dig till oss ned hjälp av formuläret nedan så hjälper vi dig på vägen.

Ställ rätt krav på produkten

Utifrån de behov dina användare har ska upphandlingen fyllas med rätt krav på personlarmet. Att uttömmande beskriva en sådan kravlista  låter sig tyvärr inte göras här, men vi har över åren noterat att vissa krav verkar vara särskilt viktiga och ofta även särskilt svåra att formulera på ett tydligt sätt.

Batteriprestanda

För att korrekt kunna kravställa ett personlarms batteriprestanda är det viktigt att först förstå att alla funktioner i ett personlarm drar ström. Ett personlarm i standardutförande innehåller åtminstone en GNSS-modul (även kallad GPS) för positionering och en modul för kommunikation över cellulära nätverk (GSM/3G/4G). Båda dessa drar ström och drar dessutom olika mycket beroende på hur aktivt de arbetar. En GNSS-modul kan t ex söka ny position från satelliter med olika frekvens och detta kommer påverka dess strömförbrukning. Om det för dina användare är viktigt att den position som förmedlas i larmsituation inte är äldre än t ex fem sekunder så bör detta krav formuleras i upphandlingen.

Likaså kan kommunikationsmodulen vara olika aktiv. För att bespara ström kan den logga ut ur det cellulära nätverket. Nackdelen med detta är att det tar längre tid personlarmet att etablera en kommunikationskanal och skicka larmrapporter i en larmsituation.

Således bör alla de batteriförbrukande funktioner som är av vikt för dina användare tydligt formuleras i kravformuleringen. Exempel på bättre formuleringar av batteriprestandakrav är

”personlarmet bör klara av X timmar oavbruten användningstid då GNSS-modulen söker ny position var Y sekunder och är konstant inloggad i GSM/4G-nätverk”

eller

”personlarmet bör klara av X timmar oavbruten användningstid och i en larmsituation ska larmrapporten skickas inom Y sekunder efter knapptryckning och den medföljande positionsangivelsen får inte vara mer än Z sekunder gammal”.

Vid sidan av GNSS- och kommunikationsmodulen finns en rad andra faktorer som påverkar batteriförbrukningen:

  • Har personlarmet display och ska den vara konstant påslagen?
  • Är personlarmet utrustad med inomhuspositioneringsmodul och sa denna vara påslagen?
  • Sker kommunikation från personlarmet även när den inte befinner sig i en larmsituation, t ex i form av periodiska positionsrapporter?

Återigen, det är viktigt att du formulerar krav för den batteriprestanda du vill ska uppnås med avseende på de funktioner som är viktiga för dina användare.

Fabriksny utrustning eller inte

Accepterar du begagnad utrustning eller måste den vara fabriksny? Personlarm har ofta en relativt lång livstid och således är det inte ovanligt att samma utrustning under sin livslängd hamnar hos flera olika användare. Var tydlig med vilka dina krav är på denna punkt. Om du accepterar begagnad utrustning har du möjligheten att ställa krav på att leverantören att de låter utrutsningen genomgå en av tillverkaren godkänd funktionskontroll innan leverans. Således vet du att du får personlarm som är fullt funktionella.

Framtidsäker kommunikation

Många upphandlingar sträcker sig över flera år och det är därför viktigt att du upphandlar ett personlarm som kommer fungera även i framtiden. Under åren 2021-2025 är det planerat att både 2G- och 3G-näten ska avvecklas i Sverige. Och stora delar av vår omvärld följer ungefär samma tidsschema. Säkerställ därför att de personlarm du upphandlar är framtidssäkrade genom att de stöder båda data- och röstkommunikation över 4G-näten.

Positioneringsmetoder

Moderna personlarm erbjuder ofta olika metoder för positionering. Den vanligast förekommande tekniken är GNSS (även kallat GPS) vilket bygger på kalkylering av den egna positionen utifrån data ifrån flera satelliter. Denna teknik kräver dock fri sikt till satelliterna och fungerar därför inte inomhus.

Om dina användare har behov av positionering i inomhusmiljöer bör du därför explicit ställa krav på detta i din upphandling. Det finns i dagsläget ett flertal olika teknologier för hur inomhuspositionering i personlarm fungerar. Vilken typ av system som passar dina användare beror på en rad olika faktorer och kräver ofta en mer djupgående analys. Några faktorer som i vår erfarenhet brukar vara viktiga  är huruvida inomhuspositioneringssystemet (IPS) är skalbart och enkelt att installera. Du finner mer information om IPS-nätverk här. Om du vill få hjälp att genomföra en analys av ert behov av IPS, var god kontakt oss med hjälp av formuläret nedan.

Ställ rätt krav på leverantören

Fullgod support & service

Många personlarm kan behöva hanteras i kritiska situationer vilket kan vara påfrestande för utrustningen. För att vara säker på att dina användare alltid har ett fungerande personlarm till hands bör du i din upphandling ställa krav på att leverantören har rätt kompetens för ett kunna erbjuda en bra och snabb support. Detta innebär att leverantören eller någon underleverantör har rätt teknisk kompetens för att kunna utföra teknisk service. Många upphandlande enheter värdesätter även en lokal närvaro då det förenklar kommunikation och hantering av personlarmen.

Regelbunden funktionskontroll

De flesta användare behöver, turligt nog, inte larma med sina personlarm särskilt ofta. Det är dock av yttersta vikt att personlarmet verkligen fungerar när det väl behövs. Så hur säkerställer man att personlarmet verkligen fungerar? Svaret är regelbunden kontroll i form av provlarmning. Vid en provlarmning skickar användaren ett larm precis så som det skulle ha gjorts i en riktig larmsituation. Således säkerställs att kommunikation mellan personlarm och mottagande larmcentral fungerar samt hanteringen av larmet likaså. I din upphandling bör du vara tydlig med att formulera med vilket intervall du förväntar dig att provlarmningar ska ske.

Ställ rätt krav på tjänster

Ett personlarm används ofta tillsammans med en larmtjänst. När alarmknappen på personlarmet i en nödsituation trycks in skickas en larmrapport iväg och mottagaren av rapporten är oftast en professionell larmcentral. Säkerställ vid upphandling att den larmtjänst som ska användas är kompatibel med det personlarm som upphandlas. Detta innebär att larmcentralen kan ta emot larmrapporter samt att larmoperatörer är rätt utbildade för att kunna hantera dessa.

Vidare bör du ställa krav på larmtjänsten att den erbjuder redundanta larmmottagare. Många moderna personlarm har möjligheten att hantera flera larmmottagare. Om kommunikation inte kan etableras med den första mottagaren försöker personlarmet med nästa mottagare osv. På detta vis utökas säkerheten för den enskilda användaren genom att personlarmet har ett flertal olika kommunikationsvägar för förmedling av larmrapporten. För att fullt ut kunna utnyttja denna utökade säkerhet krävs dock att den mottagande larmcentralen erbjuder redundans i sin larmmottagning i form av flera mottagaradresser/-nummer. Denna redundans kan med fördel även innefatta att larmrapporter kan mottas genom olika kommunikationskanaler, t ex både TCP/IP och SMS.

Utvärdering av personlarm

Vi rekommenderar starkt att du i något skede av upphandlingsprocessen försöka utvärdera kvaliteten hos de personlarm som har levererats eller ska levereras (beroende på när i processen utvärderingarna sker). Utvärderingen är ett viktigt steg i att säkerställa att du verkligen får det som du har upphandlat och som dina användare förväntar sig. Att utforma och genomföra utvärderingar kan vara resurskrävande, men det finns knep för att göra det hela enklare. Om du vill få tips på hur du kan utforma dina tester så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 

lady_working_on_computer_1