Batteritest och en möjlighet till förbättringar

Kan ett enkelt batteritest av produkter leda till något bättre? Det hoppas vi i alla fall. För idag vill vi på Scandinavian Radio Technology offentliggöra resultaten av ett test där vi har låtit en oberoende part testa och jämföra batteriprestandan hos vår egen SRT306 samt en konkurrerande produkt.

Testet kan sammanfattas med att SRT306 stod som vinnare, och med god marginal dessutom. Anmärkningsvärt var även de potentiella säkerhetshål som upptäcktes hos den konkurrerande produkten och som går att läsa om i slutet av testrapporten. Rapporten i sin helhet finner ni här.

Vi vill i samband med detta även uttala oss om vad som föranledde testet och försöka sätta det i ett större sammanhang. För vi hoppas att detta batteritest ska utgöra början till något större.

Vi på Scandinavian Radio Technology har som en av Sveriges största leverantörer av personlarm varit med ända sedan marknaden uppstod för cirka 20 år sedan. Under de senaste åren har krav på produkter höjts i takt med att kundernas produktvana har ökat. Detta tycker vi är bra och kommer på sikt medföra bättre produkter som erbjuder ett större mervärde för kunderna. Tyvärr har vi även märkt att det blivit alltmer vanligt att olika aktörer på marknaden gör osanna utfästelser kring sina produkters prestanda för att till synes försöka leva upp till dessa krav. Detta är i sig olyckligt oavsett vilken bransch det sker i, men vi anser det vara särskilt allvarligt när det handlar om produkter vars syfte är att skydda individer och som i vissa fall kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Att detta har kunnat ske tror vi beror på flera anledningar men två särskilt tydliga sådana är produkternas komplexitet och avsaknaden av branschstandarder. På lång sikt torde etableringen av branschstandarder kunna skapa ett utbud av produkter som alla fyller vissa minimikrav och är lättare att jämföra. Men på kort sikt är det enbart en större kunskap om produkterna som är lösningen.

Som ett exempel på personlarmens komplexitet kan vi ta GNSS-modulen, eller det som i vardagligt tal brukar kallas ”GPS-modul”. Ett personlarm består av en rad olika typer av hårdvarumoduler vilka alla drivs av ett internt batteri med begränsad kapacitet. Alla dessa kontrolleras av en intern mjukvara som ska säkerställa att produkten fungerar såsom utlovats. I syfte att hushålla med energin från batteriet kan utvecklaren använda en rad olika strategier. En sådan strategi är att periodiskt stänga ner GNSS-modulen. Detta minskar batteriförbrukningen men förhindrar givetvis även uppdateringen av geografiska positioner. Om denna strategi används utan användarens kännedom kan det i en larmsituation få direkt katastrofala konsekvenser. Föreställ dig att personlarmets användare i en nödsituation trycker in alarmknappen och GNSS-modulen vid det tillfället är avstängt. Då kan det ta flera minuter innan en ny position kan erhållas, något som för de flesta användare är oacceptabelt.

Det är givetvis för köpare av personlarm inte möjligt att få full insyn i detaljer om hur produktens mjukvara är konstruerad. Däremot kan man som köpare säkerställa att dess funktion lever upp till den prestanda som utlovats. Detta kräver dock att man som köpare förstår tekniken i personlarmets olika komponenter och hur dessa påverkar produktens sammantagna funktion. För att koppla till exemplet ovan har man som köpare full möjlighet att själv testa hur väl den inköpta produkten lever upp till krav gällande batteritid och precision av geografisk position. Och det är exakt detta som har gjorts i det länkade testet nedan.

Vi anser det med andra ord ligga i samtliga köpares intresse att inneha grundläggande kunskaper om hur tekniken i produkterna fungerar. Dessa kunskapskrav tycker vi dock är särskilt viktiga inom offentliga upphandlingar. Vi har sett en markant förbättring gällande kravställningen inom offentliga upphandlingar de senaste åren medan kvalitetskontroll och uppföljning inte har utvecklats i samma takt. Detta beror antagligen på att kvalitetskontroll, förutom större produktkunskap, även kräver större tidsresurser. De flesta upphandlingars kravspecifikationer är dock snarlika och de offererade produkterna är oftast även de desamma, vilket medför att en kvalitetskontroll som vi här föreslår inte skulle behöva upprepas för varje enskild upphandling.

Vår förhoppning är att denna diskussion och testet vi har låtit utföra ska leda till en ökad medvetenhet kring den nuvarande problematiken och utgöra startskottet för vidare diskussioner. På sikt tror vi att det kan leda till kvalitativare produkter, enklare inköpsprocesser och ökad säkerhet för användare av personlarm.

Rapporten från batteritestet finner du här: https://www.srt.se/utvardering-av-personlarm/

Ulas Aymergen Albayrak
Vice Verkställande Direktör
Scandinavian Radio Technology AB